Weber
 

probíhá načítání stránky...

 

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "PLNÁ KORBA WEBER" pořádané společností Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedené na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

1.  POPIS SOUTĚŽE

 • Na základě vyplnění přihlašovacích údajů na Stránce Soutěže a zakoupení prémiové pastovité omítky u jakéhokoliv prodejce stavebních materiálů. Soutěžící se musí prokázat platným daňovým dokladem za odběr jakéhokoliv množství z tohoto výběru tenkovrstvých pastovitých omítek: weber.pas aquaBalace, weber.pas extraClean nebo weber.pas extraClean active
 • Během Doby trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát jednu z Vedlejších Výher a jednu Hlavní Výhru (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).

2.  ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem Soutěže je společnost Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČ: 25029673, (dále jen Organizátor).

3.  TERMÍN A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, VÝHRY

 • 3.1. Soutěž probíhá v následujícím termínu: od 1. 9. 2017 0:00 do 2. 11. 2017 23:59, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže). Soutěž je rozdělená na následující kola (dále jen Kola Soutěže):
  1. kolo     probíhá od 1. 9. do 14. 9.
  2. kolo     probíhá od 15. 9. do 21. 9.
  3. kolo     probíhá od 22. 9. do 28. 9.
  4. kolo     probíhá od 29. 9. do 5. 10.
  5. kolo     probíhá od 6. 10. do 12. 10.
  6. kolo     probíhá od 13. 10. do 19. 10.
  7. kolo     probíhá od 20. 10. do 26. 10.
  8. kolo     probíhá od 27. 10. do 2. 11.
  Vyhodnocení posledního kola a hlavní výhry 3. 11.
 • 3.2. Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže jako hlavní výhry poukázky na nákup materiálů Weber v hodnotách 100 000 Kč, 60 000 Kč a 40 000 Kč včetně DPH nebo poukázky v těchto hodnotách na nákup na internetovém obchodě MALL CZ, dále jako Hlavní Výhry. Výherce Hlavní výhry si vybere, zda přijme výhru v dané finanční hodnotě v podobě A) poukázky na nákup materiálu Weber k uplatnění na portálu www.poptej-weber.cz, která má platnost 1 rok od skončení Soutěže, tj. do 3. 11. 2018; anebo v podobě B/ poukázky na nákup v internetové nákupní galerii MALL CZ, která má platnost do 31. 12. 2017.
  Den následující po skončení každého Kola Soutěže bude z platných registrací do Soutěže zaslaných přes www.plnakorbaweber.cz (dále jako Stránky) vylosování Organizátorem vždy 8 účastníků, kteří získají Vedlejší Výhry (jak je tento pojem vymezen níže). Poukázky na Vedlejší Výhry jsou k uplatnění přes portál www.poptej-weber.cz a mají platnost 1 rok od ukončení Soutěže, tzn. do 3. 11. 2018. Poukázky nelze proplácet ani nelze doplácet rozdíl, pokud je cena odebraných výrobků nižší než hodnota poukázky. Poukázku je vždy nutné vyčerpat najednou. Poukázka není přenosná.
 • 3.3. Vedlejší Výhry jsou:
  1 krát poukázka na nákup materiálů Weber v hodnotě 20 000 Kč včetně DPH
  2 krát poukázka na nákup materiálů Weber v hodnotě 15 000 Kč včetně DPH
  5 krát poukázka na nákup materiálů Weber v hodnotě 10 000 Kč včetně DPH
 • 3.4. Po skončení Dobry trvání Soutěže budou dále vylosování další 3 účastníci, kteří vyhrají jednu Hlavní Výhru, a to ze všech přihlášených do Soutěže během celé Doby trvání Soutěže.

4.  PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 • 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) vyplní přihlašovací formulář na Stránkách Soutěže (včetně uvedení svého jména, příjmení, emailu, telefonního čísla, pro účely kontaktování Organizátorem v případě výhry). (ii) zakoupí jednu nebo více pastovitých omítek Weber.pas extraClean, Weber.pas extra Clean Active, Weber.pas aquaBalance u prodejce stavebnin nebo přes portál www. poptej-weber.cz. Zrealizovaný nákup musí soutěžící doložit fakturou, účtenkou nebo jiným daňovým dokladem, na kterém bude uvedený název prémiové omítky/omítek. Tyto údaje budou kontrolovány při převzetí výhry. Nákupy realizované soutěžícím až poté, co byl vylosován na některou z výher, nejsou platné.
 • 4.2. Každý účastník Soutěže může v případě vylosování vyhrát maximálně jednu Hlavní Výhru během Doby trvání Soutěže.
 • 4.3. Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.4 těchto Pravidel.
 • 4.4. Zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 • 4.5. Pokud soutěžící nepředloží do 30 dní od slosování doklad o zrealizovaném nákupu (faktura, účtenka nebo jiný daňový doklad), ztrácí nárok na výhru a jeho výhra propadá.

5.  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 5.1. Účastí na Soutěži (vyplněním formuláře na Stránkách Soutěže) účastník dobrovolně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, město, email, fotografie (dále jen Osobní údaje) po dobu 5 let Organizátorem, jakožto správcem Osobních údajů, a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace Soutěže (včetně oznámení a zaslání Výhry). Účastník rovněž vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení, fotografie a města bydliště na Stránkách Soutěže pro účely oznámení Výhry. Účastník dále souhlasí, aby Organizátor předal jeho Osobní údaje Ing. Vladimíru Staňkovi - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto Organizátorem pověřenému zpracovateli Osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže.
 • 5.2. Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle bodu 2 Pravidel, bude-li toto odvolání doručeno před předáním Výher účastníkům, bude takový účastník vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok na Výhru.
 • 5.3. Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  (a) účelu zpracování Osobních údajů,
  (b) Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  (c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníků,
  (d) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
 • 5.4. Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
 • 5.5. Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 • 5.6. Nevyhoví-li Organizátor nebo zpracovatel výše uvedeným požadavkům účastníka, je účastník oprávněn obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 6.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 • 6.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na Stránkách Soutěže.
 • 6.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 • 6.4. Výhry nejsou směnitelné za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 • 6.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

V Praze dne 1. 9. 2017